Bluetooth Headset BH 211 - Skötsel och underhåll

background image

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad
produkt framställd med stor
yrkesskicklighet och bör behandlas
med största omsorg. Genom att följa
nedanstående råd kan du se till att
garantin täcker eventuella skador.

• Skydda enheten mot fukt. Nederbörd,

fukt och alla typer av vätskor kan
innehålla ämnen som fräter på de
elektroniska kretsarna. Om enheten
utsätts för väta låter du den torka
ordentligt.

• Använd eller förvara inte enheten

i dammiga, smutsiga miljöer.

Enhetens rörliga delar och
elektroniska komponenter kan
ta skada.

• Förvara inte enheten på varma

platser. Höga temperaturer kan
förkorta livslängden för elektroniska
apparater, skada batterierna och
förvränga eller smälta vissa plaster.

• Förvara inte enheten på kalla platser.

När enheten värms upp till normal
temperatur kan det bildas fukt på
insidan, vilket kan skada de
elektroniska kretsarna.

• Försök inte att öppna enheten.

background image

SVENSKA

• Tappa inte enheten. Slå eller skaka

inte heller på den. Om den behandlas
omilt kan kretskorten och
finmekaniken gå sönder.

• Använd inte starka kemikalier,

lösningsmedel eller frätande/starka
rengöringsmedel för att rengöra
enheten.

• Måla inte enheten. Målarfärg kan

täppa till dess rörliga delar och hindra
normal användning.

Samtliga ovanstående råd gäller såväl
enhet som batteri, laddare eller annat
tillbehör. Om någon enhet inte fungerar
som den ska, tar du den till närmaste
kvalificerade serviceverkstad.

Avfallshantering
Den överkorsade soptunnan
på produkter, litteratur eller
paketering innebär att inom

EU ska alla elektriska och elektroniska
produkter, batterier och ackumulatorer
vid slutet av sin livslängd lämnas till en
återvinningsstation. Kasta inte dessa
produkter med det vanliga hushållsavfallet.

Lämna produkterna till insamling för
att undvika att det uppstår miljöskador
eller hälsorisker på grund av
okontrollerad sophantering och för
att främja återvinning av material.
Information om insamling och
återvinning finns hos produktens
återförsäljare, lokala myndigheter,
organisationer som bevakar
tillverkningsindustrin eller hos närmaste
Nokia-representant. Se produktens
eko-deklaration eller landsspecifik
information på www.nokia.com om
du vill veta mer.