Bluetooth Headset BH 211 - Stell og vedlikehold

background image

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses
design og håndverk og bør behandles
med forsiktighet. Følgende råd hjelper
deg å overholde garantibestemmelsene.

• Oppbevar enheten på et tørt sted.

Nedbør, fuktighet og alle typer væsker
inneholder mineraler som vil føre til
rust på elektroniske kretser. Hvis
enheten blir våt, lar du den tørke helt.

• Ikke bruk eller oppbevar enheten

i støvete og skitne omgivelser. De
bevegelige delene og elektroniske
komponentene kan bli ødelagt.

• Oppbevar ikke telefonen i varme

omgivelser. Høye temperaturer kan
redusere levetiden på elektronisk
utstyr, ødelegge batterier og
deformere eller smelte plastdeler.

• Oppbevar ikke telefonen i kalde

omgivelser. Når enheten oppnår
normal temperatur igjen, kan
det dannes fuktighet inne i enheten
som kan skade elektroniske kretskort.

• Ikke forsøk å åpne enheten.

• Du må ikke slippe, dunke eller riste

enheten. Røff håndtering kan
ødelegge innvendige kretskort og
finmekanikk.

• Bruk ikke sterke kjemikalier eller

vaskemidler til å rengjøre enheten.

• Mal ikke enheten. Maling kan tette

de bevegelige delene og forhindre
at enheten fungerer skikkelig.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder
både enheten, batteriet, laderen og alt
annet ekstrautstyr. Hvis noen av

background image

NORSK

enhetene ikke fungerer på riktig måte,
må du kontakte nærmeste autoriserte
servicested for å få utført service.

Avhending
Symbolet med en utkrysset
avfallsdunk på produktet eller
emballasjen innebærer at
innenfor EU må alle elektriske

og elektroniske produkter, batterier og
akkumulatorer kastes separat på slutten
av levetiden. Ikke kast disse produktene
som usortert, kommunalt avfall.

Returner produktene til innsamling for
å hindre skade på miljø eller helse på
grunn av ukontrollert avhending, og
for å fremme forsvarlig gjenbruk av
material-ressurser.
Innsamlingsinformasjon finner du
hos leverandøren, lokale
avhendingsmyndigheter, nasjonale
produsentansvarsorganisasjoner eller
din lokale Nokia-representant. Hvis du vil
ha mer informasjon, kan du se produktets
miljødeklarasjon eller informasjon for
hvert enkelt land på www.nokia.com.