Bluetooth Headset BH 211 Hjelp

background image

Nokia Bluetooth Headset BH-211

9204666/2

11

10

9

8

7

4

5

3

6

1

2

background image

NORSK

ERKLÆRING OM SAMSVAR

NOKIA CORPORATION erklærer herved
at produktet HS-99W er i samsvar med
de grunnleggende krav og øvrige relevante
krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av
samsvarserklæringen er tilgjengelig fra
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.
Kopiering, overføring, distribusjon eller
lagring av deler av eller hele innholdet
i dette dokumentet i enhver form, uten
på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse
fra Nokia, er forbudt.
Nokia og Nokia Connecting People
er registrerte varemerker for Nokia
Corporation. Andre produkt- eller firmanavn
som nevnes her, kan være varemerker eller
produktnavn for sine respektive eiere.
Bluetooth is a registered trademark
of Bluetooth SIG, Inc.
Nokia har en uttrykt målsetting om
kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss
derfor retten til uten varsel å endre og

forbedre alle produktene som er omtalt
i dette dokumentet.
Ikke under noen omstendigheter er Nokia
ansvarlige for tap av data eller inntekter,
eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller
indirekte skader uansett årsak.
Innholdet i dette dokumentet gjøres
tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det
er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen
garantier av noe slag, verken direkte eller
underforstått, inkludert, men ikke begrenset
til, de underforståtte garantiene for
salgbarhet og egnethet til et bestemt formål,
i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten
til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia
forbeholder seg retten til å revidere dette
dokumentet eller trekke det tilbake, når som
helst og uten forvarsel.
Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan
variere fra område til område. Forhør deg hos
nærmeste Nokia-forhandler.
Uautoriserte endringer på denne enheten kan
ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.
Eksportkontroll
Denne enheten kan inneholde varer,
teknologi eller programvare som er underlagt
eksportlover og -forskrifter fra USA og andre
land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

background image

NORSK