Bluetooth Headset BH 211 - טעינת הסוללה

background image

הללוסה תניעט

הללוסב תדיוצמ תישיאה תירובידה

.הרסהל תנתינ הניאש ,תימינפ תנעטנ

הללוסה תא ריסהל הסנת לא

םורגל הלולע וז הלועפ .רישכמהמ

.רישכמל קזנ

למשחה עקשל ןעטמה תא רבח .1

.ריקב

רבחמל ןעטמה לבכ תא רבח .2

ןמזב הריאמ יוויחה תירונ .ןעטמה

ינפל המ ןמז ףולחיש ןכתיי .הניעט

הניא הניעטה םא .הניעטה תלחתה

רבח ,ןעטמה תא קתנ ,הליחתמ

האלמ הניעט .תינש הסנו בוש ותוא

םינושאר םידעצ

background image

תירבע

דע ךשמיהל היושע הללוסה לש

.םייתעש

תירונ ,ןיטולחל הנועט הללוסהשכ .3

ןעטמה תא קתנ .הבכת יוויחה

עקשמו תישיאה תירובידהמ

.ריקב למשחה

6 דע קיפסת ןיטולחל הנועט הללוס

תועש 150 דע וא ,רוביד-ןמז לש תועש

םינמזה ,תאז םע .הנתמה ןמז לש

םיגוסל םאתהב תונתשהל םילולע

,

Bluetooth

ירישכמ לש םינוש

שומיש תונונגסל ,שומיש תורדגהל

.הלעפה תוביבסלו

יוויחה תירונ ,השלח הללוסה רשאכ

.בוריקב תוינש 3 לכב םיימעפ תבהבהמ

לש יוביכו הלעפה

תישיאה תירובידה

שקמה תא קזחהו ץחל ,הלעפהל

תישיאה תירובידהש דע ישומיש-ברה

יוויחה תירונו םימעפ עברא ףצפצת

.ריאת

-ברה שקמה תא קזחהו ץחל ,יוביכל

תירובידה .תוינש 4-כ ךשמל יתילכת

,םימעפ העברא ףצפצת תישיאה

.רצק ןמזל ריאת יוויחה תירונו

תישיאה תירובידה תמאתה

לעפומ ךלש ןופלטהש אדו .1

.היובכ תישיאה תירובידהו

ישומיש-ברה שקמה תא קזחהו ץחל .2

בהבהל ליחתת יוויחה תירונש דע

.תוריהמב

Bluetooth

-ה תנוכת תא לעפה .3

שפחל ןופלטל הרוהו ,ןופלטב

.

Bluetooth

ירישכמ

תישיאה תירובידה תא רחב .4

.ורתואש םירישכמה תמישרמ

םיאתהל ידכ 0000 המסיסה תא ןזה .5

תישיאה תירובידה תא רבחלו

ןכתיי ,םימיוסמ םינופלטב .ןופלטל