Bluetooth Headset BH 211 - התאמת הדיבורית האישית

background image

.שומישל הנכומו ירלולסה

background image

תירבע

תירובידה תבכרה

ןזואה לע תישיאה

תישיאה תירובידב שמתשהל ידכ

סנכה ,תפרוצמה ןזואה תאלול םע

בגבש ןטק חתפ לא האלולה תא

.(9) תירובידה

ךנזואל רבעמ ןזואה תאלול תא קלחה

ךנזוא לא הינזואה תא סנכהו ,(10)

תאלול תא ךושמ וא ףוחד .תוריהזב

ןווכ .הכרוא תא עובקל ידכ ןזואה

לומ היהתש ןפואב תירובידה תא

לע היינזואב שמתשהל ידכ .(11) ךיפ

תאלול תא בבוס ,תילאמשה ןזואה

לאמשמ היהת האלולהש ןפואב ןזואה

.(8 -ו 7 םימישרת)

Nokia

וגולל

תוחישב לופיט

ליגרכ ןופלטב שמתשה ,החיש עוציבל

.וילא תרבוחמ תישיאה תירובידהשכ

גויחב ךמות ךתושרבש ןופלטה םא

ךרד גיוחש ןורחאה רפסמל רזוח

לע םיימעפ ץחל ,תישיאה תירובידה

תעצבתמ אלשכ ישומיש-ברה שקמה

.החיש

גויחב ךמות ךתושרבש ןופלטה םא

לע ץחל ,תישיאה תירובידה ךרד ילוק

תעצבתמ אלשכ ישומיש-ברה שקמה

ךירדמב ראותמכ ךשמהו ,החיש

.ירלולסה ןופלטה לש שמתשמל

לע ץחל ,החיש לש קותינל וא הנעמל
,החיש תייחדל .ישומיש-ברה שקמה
ישומיש-ברה שקמה תא קזחהו ץחל

.תוינש 2-כ ךשמל

ישקמב שמתשה ,המצועה ןוויכל

.ירלולסה ןופלטבש המצועה

תישיאה תירובידה ןיב החישה תרבעהל

שקמה תא קזחהו ץחל ,םאות רישכמל

.תוינש 2-כ ךשמל ישומיש-ברה

סופיא

תישיאה תירובידה תא ספאל ידכ

תורמל ,לועפל הקיספמ איה רשאכ

.ןעטמל התוא רבח ,הנועט איהש