Bluetooth Headset BH 211 - הפעלה וכיבוי של  הדיבורית האישית

background image

ןפואב רוביחה תא רוציל ךרטצתש

םיאתהל ךילע .המאתהה רחאל ינדי

םעפ ןופלטל תישיאה תירובידה תא

.דבלב תחא

תירובידה ,החילצה המאתהה םא

ןופלטה לש טירפתב גצות תישיאה

Bluetooth

-ה ירישכמ םיגצומ ובש

יוויחה תירונ רשאכ .םימאתומ רבכש

,תוינש 5 לכב םיימעפ תבהבהמ

רישכמל תרבוחמ תישיאה תירובידה