Bluetooth Headset BH 211 - Pleje og vedligeholdelse

background image

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi
udformet i et gennemtænkt design, og
den skal behandles med varsomhed.
Følgende forslag hjælper med at beskytte
din garantidækning.

• Enheden må ikke blive våd. Nedbør,

fugt og alle typer af væsker eller
fugtighed kan indeholde mineraler,
der korroderer elektroniske kredsløb.
Hvis enheden bliver våd, skal du lade
den tørre fuldstændigt.

• Enheden må ikke anvendes eller

opbevares i støvede, snavsede
omgivelser. De bevægelige dele og
elektroniske komponenter kan blive
beskadiget.

• Enheden bør ikke opbevares i varme

omgivelser. Høje temperaturer kan
forringe det elektroniske udstyrs

levetid, ødelægge batterierne og få
plastmaterialet til at smelte eller slå sig.

• Enheden bør ikke opbevares i kolde

omgivelser. Når enheden vender
tilbage til normal temperatur, kan
der dannes fugt i enheden, og det kan
ødelægge de elektroniske kredsløb.

• Forsøg ikke at åbne enheden.

• Undgå at tabe, banke på eller ryste

enheden. Hårdhændet behandling
kan ødelægge de interne kredsløb
og finmekanikken.

• Rengør aldrig enheden med stærke

kemikalier, rengøringsmidler eller
stærke opløsningsmidler.

• Mal ikke enheden. Malingen kan

blokere de bevægelige dele og
forhindre, at enheden fungerer korrekt.

background image

DANSK

Ovennævnte gælder for både enheden,
batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr.
Hvis en enhed ikke fungerer korrekt,
indleveres den til nærmeste autoriserede
serviceforhandler til service.

Bortskaffelse
Skraldespanden med kryds over
på produktet, emballagen eller
i det skriftlige materiale er en
påmindelse om, at i EU skal alle

elektroniske produkter, batterier og
akkumulatorer afleveres et særligt sted,
når de ikke længere skal anvendes.
Produkterne må ikke bortskaffes som
usorteret husholdningsaffald.

Aflever produkterne på særlige
indsamlingssteder for at undgå, at der
sker skader på miljøet eller mennesker
på grund af ukontrolleret bortskaffelse
af affald og for at fremme vedvarende
genbrug af ressourcer. Du kan få
yderligere oplysninger om genanvendelse
hos produktets forhandler, de lokale
affaldsmyndigheder, de nationale
producentansvarsorganisationer eller

din lokale Nokia-repræsentant.
Se produktets miljødeklaration eller
de landespecifikke oplysninger på
www.nokia.com, hvis du ønsker
yderligere oplysninger.