Bluetooth Headset BH 211 hjælp

background image

Nokia Bluetooth Headset BH-211

9204666/2

11

10

9

8

7

4

5

3

6

1

2

background image

DANSK

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Undertegnede NOKIA CORPORATION
erklærer herved, at følgende udstyr HS-99W
overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi af
Overensstemmelseserklæringen findes på
adressen http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller
lagring af en del eller hele indholdet af dette
dokument i nogen form uden forudgående
skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia og Nokia Connecting People er
registrerede varemærker tilhørende Nokia
Corporation. Andre produkter og firmanavne,
som er nævnt heri, kan være varemærker eller
handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.
Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia
forbeholder sig retten til at ændre og
forbedre de produkter, der er beskrevet i dette
dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder
holdes ansvarlig for tab af data eller
fortjeneste eller nogen som helst form for
specielle, tilfældige, betingede eller indirekte
skader, uanset hvordan de er forvoldt.
Oplysningerne i dette dokument leveres "som
de er og forefindes". Medmindre det er krævet
af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen
garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende,
herunder, men ikke begrænset til, garantier for
salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i
forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden
eller indholdet af dette dokument. Nokia
forbeholder sig retten til at ændre dette
dokument eller trække det tilbage på et hvilket
som helst tidspunkt uden forudgående varsel.
Enkelte produkter føres ikke i visse områder.
Forhør dig hos den nærmeste
Nokia-forhandler.
Uautoriserede ændringer eller modifikationer
af denne enhed kan ugyldiggøre brugerens
ret til at bruge udstyret.
Eksportkontrol
Denne enhed kan indeholde produkter,
teknologi eller software, som er underlagt
eksportlove og -regler fra USA og andre
lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

background image

DANSK